Socialdemokraternas historia och ideologi

Socialdemokraterna är Sveriges för tillfället största parti, både när det gäller antalet medlemmar i partiet och när det gäller valresultat. Vad är historien bakom partiets framgång i Sverige, och med vilken politik har det tagit sig dit?

Socialdemokraternas fullständiga partinamn är Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Partiet grundades 1889, men dess historia kan egentligen sägas börja tidigare än så, med ett tal som August Palm höll 1881 med titeln ”Hvad vilja socialdemokraterna?”. År 1898 bildades LO (Landsorganisationen), och LO tillsammans med socialdemokraterna kan sägas ha varit arbetarrörelsens två viktigaste grenar på den tiden. Socialdemokraterna bildades kort efter att arbetarrörelsen befunnit sig i sin linda, och ett tecken på hur långt rörelsen hade att gå för att komma till det samhälle vi har idag är de två första kärnfrågor som arbetarrörelsen drev: allmän och lika rösträtt och 8 timmars arbetsdag.

Under första världskriget skapades splittringar inom partiet både på internationell och på nationell nivå. Med krisen som rådde i landet, med hungersnöd och kravaller som följd, slöt den socialdemokratiska partiledningen upp bakom den borgerliga regeringen, medan ungdomsförbundet drog mer åt vänster och mot antimilitarism. Splittringen mellan partiet och dess ungdomsförbund skulle komma till sin spets under socialdemokraternas partikongress 1917, då partiledningen ställde ett ultimatum till ungdomsförbundet och avkrävde dem lojalitet mot partiet. Detta skulle senare bli känt som munkorgsstadgan, och orsakade den splittring inom partiet då ungdomsförbundet och den vänsteropposition som fanns lämnade socialdemokraterna och bildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, som blev grunden för dagens Vänsterpartiet.Socialdemokraternas historia och ideologi 1

Socialdemokraternas ideologi är i grunden demokratisk socialism, och när SAP bildades var målet att uppnå ett socialistiskt samhälle genom demokrati. Sedan dess har dock socialdemokratin rört sig allt mer mot den politiska mitten, och bland annat accepterar man numera ett samhälle med marknadsekonomi i sin vision. Viktig var också principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, en princip som lever kvar än idag, då välfärden är en viktig fråga för partiet. I och med Per Albin Hanssons tid som partiordförande skapades också visionen om folkhemmet, som förknippas starkt med socialdemokratin. Denna ideologi och tidens strömningar gav socialdemokraterna mer än 40 år av oavbruten regeringsmakt, från 1932 till 1976, och under denna tid etablerade de sig som Sveriges största parti.